Lekplatsbesiktning

Vi utför allt från vanlig funktionsbesiktning till årlig säkerhetsbesiktning samt anläggning och skötsel av samtliga era lekplatser/lekredskap. Vi utför professionell besiktning med testsonder enligt Svensk standard SS-EN1176 och SS-EN1177. Du får sedan ett daterat besiktningsprotokoll med foto och eventuella anmärkningar och åtgärdskoder.

Fakta
Fastighetsägare ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls enligt plan och bygglagen (PBL). Ansvaret för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår enligt produktsäkerhetslagen (PSL). Vid nybyggnad, nyanläggning och vid ändring av lekplatser gäller Boverkets byggregler (BBR). När en ny lekplats har uppförts bör en installationsbesiktning utföras av en person med erforderlig kompetens som kan bedöma överensstämmelse med tillämpliga delar av europastandarder för lekredskap och stötdämpande underlag. (SS-EN 1176 och SS-EN 1177). Besiktning och underhåll ska utföras kontinuerligt mot relevanta krav i standarden. I drifts- och underhållsplaner bör planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll för varje lekplats upprättas och följas.