Teknisk förvaltning

Cemis tekniska förvaltare är uppdragsgivarens förlängda arm och deras arbete utförs alltid i nära dialog med uppdragsgivaren. Vi förespråkar en tydlig transparens i beslut om och uppföljning av utförda arbeten samt kostnader för dessa.

Den tekniska förvaltningen ska bidra till att:

 • Förvaltningsobjektets livslängd blir optimal
 • Trivsel och trygghet upprätthålls
 • Förvaltningsobjektens avsedda funktioner upprätthålls
 • Skador på förvaltningsobjekten undviks

Teknisk förvaltning består huvudsakligen av teknisk administrativ förvaltning och fastighetsskötsel. För att den tekniska förvaltningen av en fastighet ska bli ändamålsenlig och tydlig behöver de viktigaste begreppen definieras, dvs vad är teknisk administrativ förvaltning och vad är fastighetsskötsel. Definitioner gäller enligt AFF-definitioner 04 (avtal för fastighetsförvaltning). Nedanstående är ett utdrag av dessa definitioner.

TILLSYN (fastighetsskötsel)
Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning och rapportering av eventuella avvikelser.

SKÖTSEL (fastighetsskötsel)
Driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning, byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial.

FELAVHJÄLPANDE UNDERHÅLL (teknisk administrativ förvaltning och fastighetsskötsel)
Underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Med oförutsett avses att det inte är möjligt att förutse vilket förvaltningsobjekt som drabbas av funktionsnedsättningen eller tidpunkten för denna.

Felavhjälpande underhåll indelas i akut underhåll och övrigt felavhjälpande underhåll. Det utförs normalt genom reparation eller utbyte efter felanmälan från uppdragsgivaren, hyresgäster, boende eller felrapportering i samband med tillsyn och skötsel eller larm.

PLANERAT UNDERHÅLL (teknisk administrativ förvaltning)
Utgår från en långsiktig underhållsplanering av fastigheten.

Cemis tekniska förvaltare arbetar bl.a. med:

 • Underhålls- och renoveringsarbeten
 • Myndighetskrav såsom t.ex. OVK och energideklaration för fastigheter
 • Upprätthåller och vidmakthåller erforderliga leverantörs- och entreprenadavtal
 • Lägenhetsbesiktningar
 • Årlig fastighetsgenomgång
 • Uppdatering av underhållsplan
 • Upprättande av underhållsbudget tillsammans med den ekonomiska förvaltaren
 • Projektledning
 • Byggledning
 • Försäkringsskador
 • Energioptimering
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Säker utemiljö
 • Med mera