Vad är OVK och vad gäller?

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll, och det är en term och ett begrepp inom fastighetsunderhåll och ventilationssystem. OVK är ett lagstadgat krav i många länder, inklusive Sverige.

I Sverige regleras OVK enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BBR), särskilt i avsnitt 5:7. Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationssystem i fastigheter fungerar som de ska och bidrar till en god inomhusmiljö. Det handlar om att kontrollera och säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt för att bibehålla god inomhusluftkvalitet samt att spara energi.

Här är en översikt över vad OVK innebär och vad som gäller:

  1. Regelbunden kontroll: Fastighetsägare är skyldiga att regelbundet kontrollera ventilationssystemet i byggnader, vanligtvis vart tredje till sjätte år beroende på fastighetstyp och användning.
  2. Certifierade kontrollanter: Kontrollen måste utföras av certifierade kontrollanter som har rätt kompetens och utbildning för att bedöma ventilationssystemets funktion och säkerhet.
  3. Dokumentation: Efter genomförd kontroll upprättas en kontrollrapport som visar resultatet av kontrollen och eventuella åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla kraven.
  4. Åtgärder vid brister: Om brister upptäcks under kontrollen måste fastighetsägaren vidta åtgärder för att rätta till dessa inom en viss tidsram.

Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationssystemet fungerar effektivt och att det uppfyller gällande krav på ventilation och inomhusmiljö. Det är viktigt för hälsan och välbefinnandet hos de som vistas i fastigheten samt för energieffektiviteten i byggnaden.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Offertförfrågan Felanmälan